atšaukti

atšaukti
atšaũkti, -ia (àtšaukia), àtšaukė tr. 1. NdŽ atsakyti į šaukimą; atsiliepti šaukiamam, kalbinamam. | refl. RtŽ, L, Š, 51, Rtr: Kurčia jau i pirma buvo, neatsišaũkdavo Klt. Aš int jį atsìšaukiau, al jis man nieko neatsakė Šč. Tu jį šauk ar nešauk, o jis niekad neatsišaũks, tyli kap kurčias Alv. Jis man nė žodžio neatsìšaukė Krok. Jau aš šaukiu, o anas neatsišaukia Rod. Iš kapo atsìšaukė balsas Grv. Manėm, kad tikra pelėda, ir ėmėm toliau švilpti – atsišaukia vis arčiau ir arčiau V.Krėv. Atsìšaukė Dunojėlis: čia ne tavo vainikėlis DrskD67. Ir atsišaukė jaunas bernelis, po sodą vaikščiodamas LTR(Čb). ^ Kaip pagiryj šaukia, taip girioj atsišaukia VoL452. Kap mede šaukia, tep name atsìšaukia Arm. Kaip šaukia, teip ir atsišaũkia Trgn.refl. I prisiminti, ateiti į galvą: Šitą [dainą] jau giedojau, ale vėl atsišaũkia Ad. 2. J, L, NdŽ šaukiant sugrąžinti išeinantį ar išėjusį: Kurgi tie vaikai – negaliu atšaũkt! Alks. Kur tu beatšauksì – jau anos až kalno Sdk. Plyšk rėkdamas – jau [mirusio] neatšauksì Dglš. Nešaũk – neatšaũksi, ka mirė Jd. Išejo, tai reikėjo atšaũkt atgal Lp. Buvo beišeinąs, motynėlė vėl atšaukusi tarė Žem. Studentams pasisekė tą sargą atšaukti iš balkono Pt. Rudenį sunku kiaulę atšaũkt iš bulvienos Klvr. Nubudę žmonės atšaukė šunis V.Krėv. Neatšaũks varpai nė vargonužėliai, n’atverks jauni brolužėliai JV1081. Kukuosiu aš žalioj girelėj kaip gegutėlė aukštam medely, kol neatšauksiu savo motinėlės LTsII523. | prk.: Daktarelė muni àtšaukė iš anos pasaulės – kaip ana veizėjo! Varn. | refl. tr.: Šauksi ir verksi – neprisišauksi, savo močiutės neatsišauksì (d.) Antr.išreikalauti, kad būtų grąžinta buvusi padėtis: Ponai norėjo baudžiavas atšaũkti Pj. | prk.: Niekas nebàtšauka į jaunystę, reiks numien eiti (mirti) Jdr. 3. atkviesti, pakviesti, prišaukti: Jumi deginsma, jeigu nesakysta, kaip ... atšaũkiat savo tėtę (ps.) LKT322(Vžns). Balčiūnienė visus sujudino, atàšaukė daktarytę Slm. Greitąją àtšaukė Stk. Atàšaukė vetrinorių in karvę Klt. [Sesuo] išsiveržus par nevalią su vaikeliais paežerėj kraujo vilnią teatàšaukė BM457. ^ Nešvilpauk pirkioj – velnią atšauksì Klt. Iš marių akmenėlio niekas neatšaũkia (d.) Ut. | refl. tr.: Ta nubėgo, atsìšaukė vyrą Upn. Mes ją čia atsišaukėme – pamokys ji mus lietuviškų dainų . [Žmonės] bijos trobose ir tarptrobiuose švilpaut, kad velnio neatsišauktų BsMtII147(Sln). 4. kurį laiką vadinti kokiu vardu: Pusę vieko atàšaukėt mane Adelia, ė aš ne Adelia Prng. 5. refl. pakankamai prisiverkti, atsiraudoti: paskutinį sykį tegu atsìšaukia motinos, leiskit jai Jrb. 6. J, NdŽ liepti, įsakyti grįžti kur paskirtam, nusiųstam: Lietuva ir Lenkija sutiko atšaukti Kaributą iš Čekijos . Atšaukiamàsis raštas LTEI436. 7. atkalbėti: Jis didelį palinkimą turėjo [būti gydytoju], bet tėvai àtšaukė Erž. 8. refl. atsikalbėti, paprieštarauti: Jis mane barė, o aš jam neatsìšaukiau Dkš. Varo tėvą pavėžėt. Aš ėmiau ir atsìšaukiau Vrn. 9. refl. SD1109, Sut, L kreiptis ko reikalaujant, prašant, teiraujantis: Atsišaukiu, atsižadinu kitop SD2. Į rinkikus atsišaũkti NdŽ. Atsišaukiu didesnėsp provosp B. Į aulštesnę, vyresnę provą eimi, atsišaukiu didesnės provos R30, 40. Vyriausybė paskelbė, kad visi nukentėję prie jos atsišauktų Pt. Atsišauksi prie manęs, pagelbos reikalaudamas! BsMtII207. Atsišauksiu prie istorijos Blv. Tas žmogus galėtų būt paleistas, kad būtų neatsišaukęs [į ciesorių] Ch1ApD26,32. Atsišaukiuos ciesoriausp BtApD25,11. Per trisdešimt metų mūsų gyvenimo niekas aguonos grūdo neatsišaukė, ne tik arklio (nieko svetimo nepasisavinome) Žem. Buvo karvė priklydusi, tik į trečią dieną atsìšaukė [savininkas] Vkš. Y[ra], sako, dešimtis avių, o niekas neatsìšauka Slnt. Nereikalingas jis (šuo) mumiem, ale priklydusio nevarysiu – gal kas atsišauks ir pasims Kpč. Trys druskos bačkos pripiltos – niekas neatsìšaukia Šln. Kad atsišauks kas, ataduosma, o jei niekas neatsišauks, tai patiem prasvers LTR(Dkk). 10. refl. L duoti apie save žinią, atsiliepti, pasigarsinti: Jis atsìšaukė iš Rygos 1. Dingo ir dingo – paskui už kiek laiko atsìšaukė kelintoj parapijoj Dkš. Motina atsìšaukė ir atsiėmė jį Jrb. Jei gyvas, turi atsišaũkt Ktk. Buvo mano tę giminės – neatsišaũkia Dgp. Jau kur pamiręs ma[no] sūnus, kad iš Ameriko neatsišaukia Vlk. Atsišaukė savo dalios ieškoti ir Razaliutė A.Vien. Oi, atsišaũk, giminėle, an šio mano vakarėlio (d.) Lp. | prk.: Nekaltas kraujas atsìšaukė po mirties (išaiškėjo skriauda) Šk. Tėvas toks ir vaikai tokie – čia jau nieko nepadarysi, krau[ja]s atsìšauka Vkš. [Iš pilvo] atsišaũkia (persiduoda) skausmas nugaron Ant. Mažai pridūmei [dviračio padangas]: kai stuktersi kur į akmenuką, tai ir atsišaũks Alv. 11. refl. atsiliepti, pareikšti savo nuomonę, požiūrį: Kaimynai meiliai atsišaukia apie mūsų seną kalbą A1884,378. Visi, kuriems teko girdėti jo muziką, atsišaukia su didžiausiu pagyrimu V.Kudir. 12. refl. vėl pasireikšti, rodyti tam tikrų požymių: Atsišaũks [liga] an senatuvės Trgn. Antrokart atsìšaukė liga Dglš. Nuo užgavimo man jau kelinti metai sopė atsišaũkia šone Ds. Liga atsišaũkia, jeigu neišguli jos kaip reikia Ob. Dar̃ jau atsìšaukia tiej skauduliai Šlvn. Kap tik pakrutu smagiau, tai širdis i atsišaũkia Vdš. Ir dabar pakosėdinėja, pakosėdinėja, bijau, kad neatsišauktų̃ vėl tas uždegimas Dbč. | Kviečiai tuosmet da atsìšaukė (užderėjo) Ūd. 13. Q164, SD1109, Sut, N, M, LL123, Š, NdŽ paskelbti negaliojant; atsiimti žodžius, įsakymą; panaikinti įgaliojimus: Atšaũkti savo paliepimą 1. Atšaukiu, ką tariau SD218. Atšaũk tu žodžius tuos, kuriuos jam sakei Ob. Ką jau pasakęs, jis nebeatšauks, nors tai būtų ir nesąmonė I.Simon. Ką šiandie pažada, rytoj atšaukia! B.Sruog. Antrą [pareiškimą] parašiau – lai brigadininkas àtšaukia šmeižtus Sk. Leiskite man viešai atšaukti gandus K.Saj. Be to garbingo luomo sutikimo joks įstatymas negali būti išleistas, atšauktas ar pakeistas J.Balč. Rinkėjai gali atšaukti savo deputatą . Petrui padarytas pažadas neatšaukiamas SkvMt18,18(komentarai). Teparašoma est atšaukt gromatas ir dūmą Hamano ChEst8,5. ^ Gandai lengva paleisti, bet nelengva atšaukti KrvP(Vlkv).
atšaũkiamai adv.: Ir tai atrodė padaryta taip galutinai, taip nebeatšaukiamai, lyg grabą užkalus I.Simon. Ką Dievas per amžių amžius užlaikė mūsų kalboje ..., dabar turėjo neatšaukiamai pražūti TS1903,11(V.Piet). atšauktinaĩ adv.: Vieta ... dabar nebatšauktinai pavieryta LC1889,2. Neatšauktinai Q589.
\ šaukti; antšaukti; apšaukti; atšaukti; dasišaukti; įšaukti; iššaukti; nušaukti; pašaukti; paršaukti; peršaukti; prašaukti; prišaukti; sušaukti; užšaukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • atšaukti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda atsisakyti to, kas jau buvo padaryta: paskutinę arba kurią nors kitą dokumentą modifikavusią operaciją. Naudojama dokumentų rengyklėse. Paprastai turi mygtuką, žymimą piktograma Iliustraciją žr.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atšaukti — atšaũkti vksm. Atšaũkti įsãkymą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atšaukti — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – komanda, kuria atšaukiamas ankstesnis įsakymas, išskyrus įsakymą dėl šaudmenų tipo ar kiekio. atitikmenys: angl. cancel pranc. annulé ryšiai: sinonimas –… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • negalima atšaukti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Kompiuterio pranešimas, kad neįmanoma atlikti komandos ↑atšaukti. Galimos nesėkmės priežastys: nėra ką atšaukti (su atvertu dokumentu dar nebuvo atlikta jokių veiksmų, dokumentas buvo ką tik įrašytas į… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • undo — atšaukti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda atsisakyti to, kas jau buvo padaryta: paskutinę arba kurią nors kitą dokumentą modifikavusią operaciją. Naudojama dokumentų rengyklėse. Paprastai turi mygtuką, žymimą piktograma… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atšauktis — atšaukti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • annulé — atšaukti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – komanda, kuria atšaukiamas ankstesnis įsakymas, išskyrus įsakymą dėl šaudmenų tipo ar kiekio. atitikmenys: angl. cancel pranc. annulé ryšiai:… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cancel — atšaukti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – komanda, kuria atšaukiamas ankstesnis įsakymas, išskyrus įsakymą dėl šaudmenų tipo ar kiekio. atitikmenys: angl. cancel pranc. annulé ryšiai:… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • atšaukimas — atšaukìmas sm. (2) → atšaukti: 1. N, L, Š, Rtr, DŽ1, KŽ Atšaukimas, balsas atsiliepąsis (aidas) B378. | refl. Š, Ser. 2. KŽ. 3. SD1109, Sut, M → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • can't undo — negalima atšaukti statusas T sritis informatika apibrėžtis Kompiuterio pranešimas, kad neįmanoma atlikti komandos ↑atšaukti. Galimos nesėkmės priežastys: nėra ką atšaukti (su atvertu dokumentu dar nebuvo atlikta jokių veiksmų, dokumentas buvo ką… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”